Algemene voorwaarden

MMR CONSULTANCY BV
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, met hoofdletters aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt:

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 

 1. MMR Consul tancy: MMR Consultancy BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Ede, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 09172421.
 2. Opdrach tgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie MMR Consultancy een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overe enkomst: iedere tussen MMR Consultancy en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee MMR Consultancy zich heeft verbonden tot de levering van diensten en/of tot het verrichten van werkzaamheden.
 4. Diensten/Werkz aamheden: alle werkzaamheden en diensten waartoe MMR Consultancy zich in het kader van de Overeenkomst heeft verbonden.
 5. Project: Een door Opdrachtgever te koop aangeboden of te koop gevraagde onderneming, dan wel een andere door Opdrachtgever gevraagde dienstverlening.
 6. hriftelijk : zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MMR Consultancy en iedere toekomstige Overeenkomst die tussen partijen tot stand komt, behoudens voor zo ver deze algemene voorwaarden worden gewijzigd en partijen akkoord gaan met het van toepassing zijn van de gewijzigde versie van de algemene voorwaarden op de bestaande – of een in de toekomst – te sluiten Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien het bepaalde in hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 6. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, de eventuele bijlagen bij de schriftelijke Overeenkomst of deze algemene voorwaarden, geldt de volgende rangorde: (1e) de Overeenkomst, (2e) de bijlagen, (3e) de algemene voorwaarden.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 1. Elk aanbod van MMR Consultancy is vrijblijvend. MMR Consultancy is nimmer verplicht een opdracht of order te aanvaarden.
 2. Aan een aanbod van MMR Consultancy dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod dat gebaseerd is op door Opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht MMR Consultancy niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. De Overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van MMR Consultancy, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MMR Consultancy anders aangeeft.
 5. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 6. Voor zo ver sprake is van meerdere Opdrachtgevers, zijn alle Opdrachtgevers ten opzichte van MMR Consultancy hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de prestaties van Opdrachtgevers voortvloeiend uit de Overeenkomst.
ARTIKEL 4. | DIENSTVERLENING MMR CONSULTANCY
 1. MMR Consultancy richt zich op het (bij elkaar brengen van partijen bij) het kopen of verkopen van bedrijven en op het bij elkaar brengen van partijen voor het fuseren, samenwerken en financieren van ondernemingen. De werkzaamheden van MMR Consultancy zijn gericht op de overdracht van (een deel van) (activa van) ondernemingen of onderdelen van ondernemingen, vennootschappen of aandelen in vennootschappen, activatransacties, alsmede de financiering daarvan en met inbegrip van waardebepalingen van (delen van) ondernemingen.
 2. Bij kennismakingsgesprekken of onderhandelingen treedt MMR Consultancy op ten behoeve van die betrokken partijen die MMR Consultancy hiertoe een schriftelijke opdracht hebben verstrekt.
 3. MMR Consultancy brengt partijen bij elkaar, belegt vergaderingen, zit de vergaderingen voor, stuurt het onderhandelingsproces en waakt over de te volgen procedures en de te ondernemen acties.
 4. De dienstverlening van MMR Consultancy voorziet niet in het adviseren over de juridische- en/of fiscale gevolgen van een project voor Opdrachtgever. MMR Consultancy zal – indien gewenst door Opdrachtgever – ten aanzien van die gevolgen Opdrachtgever in contact brengen met door Opdrachtgever rechtstreeks in te schakelen derden, zoals advocaten, notarissen en/of fiscalisten.
 5. Onverminderd de tussen partijen overeengekomen specificaties, voert MMR Consultancy haar werkzaamheden en diensten uit naar eigen inzicht en bepaalt MMR Consultancy de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, tenzij anders is of wordt overeengekomen. MMR Consultancy is verplicht om Opdrachtgever in te lichten over de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd en over de vorderingen in de uitvoering van de opdracht.
 6. Als een bepaalde termijn wordt overeengekomen waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, wordt dit door MMR Consultancy naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is deze termijn niet bindend. Overschrijding van de bepaalde termijn van uitvoering van (een deel van) de overeenkomst geeft Opdrachtgever niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten en leidt in geen geval tot aansprakelijkheid van MMR Consultancy voor directe of indirecte gevolgen van een (te) laat geleverde prestatie.
 7. Indien de in het vorige lid bedoelde tekortkoming het gevolg is van een door Opdrachtgever gewenste wijziging in de specificaties van de opdracht, wordt de hierboven bedoelde termijn zodanig verlengd als alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijk is.
ARTIKEL 5. | VERSTREKKEN INFORMATIE DOOR OPDRACHTGEVER
 1. Opdrachtgever dient alle informatie waarvan zij redelijkerwijs moet aannemen dat die voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden en diensten door MMR Consultancy relevant is, tijdig, juist en volledig aan MMR Consultancy te verstrekken. Voorts dient Opdrachtgever MMR Consultancy steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs vereiste medewerking te verlenen. De Opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Opdrachtgever is bovendien gehouden MMR Consultancy zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Bij de uitvoering van de Overeenkomst gaat MMR Consultancy uit van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien MMR Consultancy uitvoering geeft aan de Overeenkomst op basis van door Opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens en/of indien Opdrachtgever de noodzakelijke medewerking niet verleent en/of indien een ander beletsel aan zijn zijde opkomt, als gevolg waarvan MMR Consultancy niet in staat is haar verbintenissen na te komen, kan dit nimmer als tekortkoming van MMR Consultancy worden aangemerkt en komt alle hieruit voortvloeiende schade, inclusief extra door MMR Consultancy te maken kosten, voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. Indien overeengekomen is dat medewerkers van, of leidinggevenden binnen de organisatie van Opdrachtgever bij de dienstverlening of werkzaamheden van MMR Consultancy worden betrokken, staat Opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van MMR Consultancy en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken.
 4. Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden, is MMR Consultancy, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en extra te maken kosten en geleden schade door te berekenen aan Opdrachtgever.
ARTIKEL 6. | VERSCHULDIGDHEID HONORARIUM
 1. Opdrachtgever is aan MMR Consultancy voor de werkzaamheden en diensten van MMR Consultancy een vaste periodieke adviesvergoeding verschuldigd zoals vastgelegd in de Overeenkomst.
 2. Daarnaast is Opdrachtgever aan MMR Consultancy een succesvergoeding verschuldigd zoals overeengekomen in de overeenkomst tussen MMR Consultancy en Opdrachtgever indien een Project als bedoeld in artikel 1.5 van deze algemene voorwaarden leidt tot een overeenkomst c.q. transactie tussen Opdrachtgever en een derde partij.
 3. Het is gebruikelijk dat de in artikel 6.2 bedoelde succesvergoeding wordt voldaan door de ‘targetonderneming’ c.q. de rechtspersoon waarin Opdrachtgever het te realiseren Project onderbrengt en niet zelden betreft dit een bij het tot stand komen van de Overeenkomst nog op te richten vennootschap. Vandaar dat Opdrachtgever er jegens MMR Consultancy voor in staat dat zij de schuld aan MMR Consultancy voortvloeiend uit de betalingsverplichting van de succesvergoeding c.q. het overeengekomen percentage (ex. art. 6:155 BW) zal overdragen aan de voor de realisering van het Project op te richten vennootschap c.q. aan de vennootschap waarin de ten behoeve van het Project te koop aangeboden of de te koop gevraagde onderneming wordt geëxploiteerd, een en ander onder verbeurte van een boete van € 20.000,– voor zo ver Opdrachtgever niet voorafgaand aan het sluiten van de transactie aan deze verplichting voldoet en onverminderd de mogelijkheid van MMR Consultancy om volledige schadevergoeding te verlangen en/of Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk te houden voor alle betalingsverplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst.
 4. Als MMR Consultancy slechts een gedeelte van het ten behoeve van het Project opgestelde stappenplan heeft uitgevoerd waarna de Overeenkomst met MMR Consultancy wordt beëindigd en de Opdrachtgever realiseert nadien een transactie c.q. financiering ten behoeve van het Project, dan zal Opdrachtgever eveneens de overeengekomen succesvergoeding, althans het overeengekomen percentage volledig verschuldigd zijn aan MMR Consultancy.
 5. Indien binnen een termijn van drie jaar na de beëindiging van de overeenkomst met MMR Consultancy alsnog een transactie tot stand komt tussen Opdrachtgever en een direct of indirect door MMR Consultancy naar voren gebrachte partij, althans met een partij ten aanzien waarvan MMR Consultancy voor Opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht, dient Opdrachtgever eveneens alsnog de succesvergoeding te betalen aan MMR Consultancy.
 6. Als en voor zo ver de opbrengst in de tussen Opdrachtgever en de derde naar aanleiding van een Project te sluiten overeenkomst c.q. transactie geheel of gedeeltelijk in andere waarden of rechten dan in geld is uitgedrukt, zullen die andere waarden of rechten voor de berekening van de succesvergoeding worden gesteld op een bedrag gelijk aan de waarde daarvan in het economisch verkeer.
ARTIKEL 7. | TERMIJNEN EN DERDEN
 1. Indien de Overeenkomst een uitvoeringstermijn vermeldt, betreft dit te allen tijde een indicatieve, niet-fatale termijn. Het verzuim van MMR Consultancy treedt niet eerder in dan nadat Opdrachtgever MMR Consultancy schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn wordt vermeld waarbinnen MMR Consultancy de Overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. Vermelde uitvoeringstermijnen vangen pas aan op het moment dat MMR Consultancy alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens van de Opdrachtgever heeft ontvangen.
 2. MMR Consultancy is steeds gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 3. De verplichtingen van Opdrachtgever als bedoeld in deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van door MMR Consultancy ingeschakelde derden.
 4. De keuze van eventueel door Opdrachtgever in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met MMR Consultancy en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. MMR Consultancy is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens voor zo ver sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van MMR Consultancy.
ARTIKEL 8. | FACTUREN EN BETALING
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle vermelde prijzen exclusief BTW.
 2. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn, op de door MMR Consultancy voorgeschreven wijze.
 3. Indien en voor zo ver Opdrachtgever het niet eens is met een van MMR Consultancy ontvangen factuur, dient Opdrachtgever binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur bij MMR Consultancy schriftelijk en gemotiveerd te klagen, bij gebreke waarvan de rechten van Opdrachtgever om te klagen over de in rekening gebrachte werkzaamheden van rechtswege zijn komen te vervallen.
 4. Als sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6 lid 3 en/of artikel 6 lid 4 van de algemene voorwaarden, geldt dat de succesvergoeding door Opdrachtgever uiterlijk dient te worden voldaan aan MMR Consultancy op de dag waarop de totstandkoming van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en de derde plaatsvindt, bij gebreke waarvan Opdrachtgever ten aanzien van MMR Consultancy van rechtswege in verzuim is, zonder dat een verdere ingebrekestelling is vereist.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 6. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
ARTIKEL 9. | GEHEIMHOUDING
 1. MMR Consultancy verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens van Opdrachtgever jegens derden. MMR Consultancy zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is, behoudens schriftelijke instemming van MMR Consultancy verplicht alle direct en/of indirect van MMR Consultancy verkregen informatie en gegevens, waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs moet beseffen dat deze vertrouwelijk zijn, vertrouwelijk te behandelen. Vertrouwelijke informatie is informatie zoals gedefinieerd in lid 3.
 3. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan informatie waarvan redelijkerwijs uitgegaan kon worden dat deze vertrouwelijk van aard is. Deze informatie betreft niet enkel schriftelijke informatie, maar ook informatie verkregen uit andere bronnen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om software, bedrijfsstrategieën, adresbestanden en bedrijfsgeheimen.
 4. Opdrachtgever zal zonder toestemming van MMR Consultancy aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van MMR Consultancy, haar werkwijze en dergelijke, en Opdrachtgever zal de van MMR consultancy ontvangen stukken niet aan derden ter beschikking stellen.
 5. MMR Consultancy is gerechtigd om nieuwe kennis, op basis van de relatie met de Opdrachtgever, te gebruiken voor andere doeleinden. Hierbij rekening houdend met het feit dat er nimmer vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever bij derden terecht mag komen.
 6. Vertrouwelijke informatie mag enkel met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij geopenbaard worden, behoudens het geval een partij krachtens een gerechtelijke uitspraak of een wettelijk voorschrift gehouden is tot openbaarmaking van bepaalde vertrouwelijke informatie.
 7. Indien er door MMR Consultancy schade wordt opgelopen door het niet nakomen van de verplichting tot geheimhouding van Opdrachtgever, kan MMR Consultancy deze schade, verhoogd met alle kosten die gepaard gaan met de invordering van deze schade, op Opdrachtgever verhalen.
ARTIKEL 10. | OVERMACHT
 1. MMR Consultancy is niet gehouden haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen indien en voor zover zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Indien de overmacht situatie nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of meer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn zowel Opdrachtgever als MMR Consultancy gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien MMR Consultancy bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
 1. MMR Consultancy is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst MMR Consultancy ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is MMR Consultancy gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij reeds genoegzame zekerheid voor alle verschuldigde en nog verschuldigd wordende betalingen is gesteld.
 3. Voorts is MMR Consultancy gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. Voor zo ver Opdrachtgever aanspraak zal maken op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door MMR Consultancy op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en/of ontbindingsrecht, zullen de uit te betalen schadevergoedingen in hoogte te allen tijde beperkt blijven tot de met inachtneming van artikel 12 van deze algemene voorwaarden te bepalen bedragen.
 5. Tenzij dit haar niet kan worden toegerekend, is Opdrachtgever verplicht de schade die MMR Consultancy als gevolg van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien MMR Consultancy de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op Opdrachtgever terstond opeisbaar.
ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID
 1. Aangezien MMR Consultancy uitsluitend optreedt als tussenpersoon tussen partijen en geen invloed uitoefent op de besluitvorming van partijen is zij, behoudens het navolgende, dan wel indien schriftelijk anders is bepaald, niet aansprakelijk voor schade en/of kosten (inclusief gevolgschade, indirecte schade zoals inkomstenderving, bedrijfsschade en winstderving) die voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomst c.q. handelen of nalaten van hulp- of andere personen en/of zaken welke door MMR Consultancy bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, zoals bijvoorbeeld eventuele werknemers. Evenmin is MMR Consultancy aansprakelijk voor schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiend uit aansprakelijkheid van derden jegens Opdrachtgever of voor schade ten gevolge van de door Opdrachtgever in het verkeer gebrachte diensten.
 2. De aansprakelijkheid van MMR Consultancy voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor MMR Consultancy zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend, dan wel – indien MMR Consultancy zich niet tegen dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd of indien geen dekking wordt verleend omdat MMR Consultancy enige verplichting jegens de verzekeraar niet is nagekomen – tot maximaal een bedrag van vijf maal de overeengekomen maandelijkse adviesvergoeding.
 3. Onder directe schade zoals genoemd in dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van MMR Consultancy aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden;
  2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 4. Opdrachtgever vrijwaart MMR Consultancy tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de Overeenkomst tussen MMR Consultancy en Opdrachtgever.
 5. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze voorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens MMR Consultancy één jaar.
ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN
 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen MMR Consultancy en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van MMR Consultancy wordt aangewezen om van geschillen kennis te nemen, tenzij MMR Consultancy ervoor kiest om zich te wenden tot de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de Opdrachtgever.
 4. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Kontaktieren Sie uns
close slider

  Stuur ons een bericht